Privaatsuspoliitika

MTÜ Open Knowledge Estonia isikuandmete töötlemise teave

Kehtiv alates 1.02.2021. Kohandatud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti isikuandmete töötlemise teave põhjal (CC-BY-SA 3.0).

MTÜ Open Knowledge Estonia tagab isikuandmete turvalist ja õiguspärast töötlemist vastavalt õigusaktides sätestatule.

1. Millised on isikuandmed ja millisel juhul me neid töötleme

1.1 Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

1.2 Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

1.3 Töötleme Teie isikuandmeid kui:
1.3.1 külastate meie veebisaiti;
1.3.2 tellite meie uudiskirja;
1.3.3 osalete meie korraldatud üritustel;
1.3.4 võtate ühendust meie ühingu töötajate, juhatuse või liikmetega;
1.3.5 kandideerite või asute meile tööle;
1.3.6 soovite saada meie liikmeks, vabatahtlikuks või asuda praktikale;
1.3.7 teie isikuandmed sisalduvad meediaartiklites, mis on meie veebisaidil kajastatud;
1.3.8 isikuandmete töötlemine toimub õiguslikul alusel;
1.3.9 selleks on muu põhjendatud vajadus, mis on kooskõlas isikuandmete töötlemise regulatsioonidega;
1.3.10 annetate Maksekeskuse kaudu koroonakaart.ee veebilehe taristu ja haldamise kulude katteks.

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

2.1 Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt. Isikuandmed on õiged ja tagatakse nende parandamine.

2.2 Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud aja ja seejärel need kustutatakse. Isikuandmete säilitamise aeg sõltub õigustatud huvist ning seadusest tulenevatest kohustustest (raamatupidamisdokumentide säilitamine, õiguslike nõuete aegumine jne).

2.3 Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad ebaseadusliku juurdepääsu ja juhusliku kaotamise, hävimise eest.

2.4 Maksete tegemisel läbi Maksekeskuse liidese on OPEN KNOWLEDGE ESTONIA MTÜ isikuandmete vastutav töötleja. OPEN KNOWLEDGE ESTONIA MTÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3. Füüsilise isiku õigused

3.1 Isikuandmetega tutvumine
3.1.1 Füüsilisel isikul on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ja kui töödeldakse, siis nendega tutvuda. Tutvumiseks soovitame esitada taotluse, millele vastame hiljemalt 1 kuu jooksul. Kui 1 kuu jooksul ei ole võimalik andmeid väljastada, teavitame füüsilist isikut ja pikendame vastamise tähtaega.
3.1.2 Põhjendamatute või ülemääraste füüsilise isiku andmete teabenõuete tutvumise taotluste korral on meil õigus nõuda mõistlikku tasu või andmete väljastamisest keelduda.
3.1.3 Me keeldume soovi täitmast, kui selle täitmine võib kahjustada teise isiku õigusi või vabadusi või see on seadusest tulenevalt keelatud.

3.2 Isikuandmete parandamine
3.2.1 Füüsilisel isikul on õigus nõuda andmete parandamist ja täiendamist, kui need on vigased või mittetäielikud.

3.3 Nõusoleku tagasivõtmine

3.3.1 Füüsilisel isikul on õigus igal ajal võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui töötleme isikuandmeid eelneva nõusoleku alusel.

3.4 Isikuandmete kustutamine
3.4.1 Füüsilisel isikul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.
3.4.2 Me kustutame isikuandmed kui:
3.4.2.1 füüsiline isik võtab tagasi andmete töötlemiseks antud nõusoleku ning puuduvad seadusest tulenevad kohustused isikuandmete edasiseks säilitamiseks;
3.4.2.2 isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil töödelda;
3.4.2.3 puudub õiguslik alus andmete töötlemiseks;

3.4.3 Kui isikuandmeid töödeldakse õiguslikul alusel, mis ei võimalda andmete kustutamist, siis andmeid ei kustutata.

4. Kontaktandmed

4.1 Täiendavat infot isikuandmete töötlemise kohta saate:

MTÜ Open Knowledge Estonia
Reg.nr. 80409996
Postiaadress: Uus tn 12, 10111, Tallinn
E-post: info@okee.ee

4.2 Füüsilisel isikul on õigus pöörduda järelevalveasutuse poole (Andmekaitse Inspektsioon) kui ta leiab, et isikuandmete töötlemine riivab tema õigusi.