Keskkonnamõju mõõdikud

 

Keskkonnamõju mõõdikute andmevahetuskiht – tööriist poliitikakujundajatele ja alus finantsotsustele igas sektoris.

Projekti idee sai alguse Rohetiigri algatuse ideest nügida tarbijate ostukäitumist ning tegi kiire arengu ja kasvu Accelerate Estonia 3-kuulises programmis märts-mai 2020 jõudes koostöös kolmanda, era- ja avaliku sektori ekspertidega keskkonnamõju mõõdikute andmevahetuskihi kontseptsioonini.

Accelerate Estonia programmis panustasid projekti tiimis Maarja Leena Saar – MTÜ Open Knowledge Estonia, Marek Muiste – Tartu Regiooni Energiaagentuur, Tanel Kärp – Eesti Kunstiakadeemia, Jannus Jaska – Pulse, Sirli Pehme – Sustinere, Aveliina Helm, Kaia Oras – Statistikaamet, Andres Kukke, Christman Roos, Indrek Kelder ja Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi, RIA ja Rahandusministeeriumi eksperdid.

 

Miks on oluline arendada sektoriteülest võimekust keskkonnamõju hinnata?

Eesti on võtnud kohustuse ja teinud rahvusvahelisi kokkuleppeid eesmärgiga liikuda konkurentsivõimelise vähese CO2-heitega majanduse suunas. Kliimaeesmärkidest peamine on süsinikuheite vähendamine 80-95 protsenti võrreldes 1990. aastaga. See tähendab heite reaalset vähendamist ELis ning ei hõlma heitkogustega kauplemist.

Kõik tänased sammud puhtama keskkonna poole põhinevad eeldustel ja ebapiisavatel andmetel ning puudub ühtne kokkuleppeline hindamismetoodika ja visioon, et igas sektoris ühistel alustel hinnata keskkonnamõju, millele tuginedes teha pikaajalisi investeeringuid (sh ka riigi poolt) keskkonnahoidlikesse lahendustesse.

 

Mis on keskkonnamõju mõõdikute andmevahetuskihi kontseptsioon?

Keskkonnamõju mõõdikute projekti idee on luua riigi poolt valideeritud keskkonnamõju mõõdiku arvutamise lahendus ehk andmevahetuskiht, mis võimaldab pärida asjakohaseid andmeid nii riigi- kui eraandmebaasidest ja neist ühiselt kokku lepitud metoodika alusel arvutada toote/teenuse/ettevõtte keskkonnamõju. Arvestades Eesti unikaalsust, riiklikult kehtestatud andmete ühekordse esitamise põhimõtet ja meie e-riigi kõrget taset, on Eestil ainulaadne võimalus luua lahendus, mis võimaldab pärida asjakohaseid andmeid nii riigi- kui era andmebaasidest ja neist ühiselt kokku lepitud metoodikate alusel arvutada toote/teenuse/ettevõtte keskkonnamõju näitaja. Väljundina on era- ja riigisektoril võimalik luua rakendusi, mis pärivad arvutuskihilt keskkonnamõju näitaja ja selle mõõdikud.

Loodav lahendus koosneks 3 komponendist:

⦁ andmekiht;
⦁ metoodika ja arvutuse kiht;
⦁ väljundkiht, rakendused.

 

Võimalikud kasutusjuhud läbi tekkivate rakenduste oleks näiteks:

⦁ rakendus, mis võimaldab iga ostu puhul langetada informeeritud otsuse;
⦁ poliitikate kujundamise tööriist avalikule sektorile;
⦁ lahendus, mis aitab hinnata investeeringute keskkonnamõju;
⦁ hankekeskkonna lisamoodul, mis aitab hinnata toodete, teenuste, ettevõtete keskkonnamõju.
Keskkonnamõju mõõdikute projektis on tegevustena plaanis:
⦁ luua keskkonnamõju mõõdikute andmevahetuskiht strateegia (2020);
⦁ esitada täistaotlus LIFE programmi (LIFE projekt on plaanitud sept 2021-august 2025) fookusega luua prototüüp andmete pärimise-arvutamise võimekuse loomiseks koos andmeanalüüsi ja arvutusmetoodikate analüüsiga ning prototüüp liidestuse loomiseks Vastutustundliku ettevõttluse indeksiga. (2020);
⦁ osaleda ja algatada arutelusid andmete ühtse käsitluse ja keskkonnamõju arvutamise võimekuse loomiseks koostöös riigi- ja erasektoriga (2020-2021).

 

Kontaktisik

Kristiina Kerge
Teeme Ära SA tehnoloogia arendusjuht
kristiina@letsdoitfoundation.org